O nás

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša škola vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím a individuálnym prístupom.

Motto: "Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte pritom okolie starostlivosťou, tichom a láskou." 

                                                                                             Marie Montessori

SPOJENÁ ŠKOLA na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

Tento názov dostala budova, v ktorej sídlila ešte v auguste 2015 ZŠ s MŠ.

Od 1. septembra 2015 zlúčením Gymnázia J. C. Hronského na Ul. Čachovský rad, Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 a Materskej školy na Ul. 1. čsl. brigády 39 vznikla Spojená škola, ktorá má tri organizačné zložky - vyššie uvedené. Zriaďovateľom Spojenej školy je Mesto Vrútky.

Sme škola, ktorá vychováva deti od 3 rokov až po 18. rok života.

Celkom máme 449 detí a mladých ľudí, ktorí navštevujú našu školu. Vedie ich 52 členný kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Jeho členmi sú 2 špeciálni školskí pedagógovia, 3 pedagogickí asistenti a 3 vychovávateľky v ŠKD. Jedenkrát do týždňa, vždy v stredu, prichádza do školy za svojimi klientmi školský psychológ.

Vzdelávanie a výchovu realizujeme podľa Štátneho a vlastného Školského vzdelávacieho programu. Príslušné dokumenty nájdete na našej stránke v menu.

Našou snahou je aj úspešná spolupráca s rodičmi a ostatnou verejnosťou.

Vstúpte a prezrite si aktivity a činnosti všetkých troch organizačných zložiek cez naše webové sídlo.

                                                                                            

Organizačné zložky Spojnej školy / SpŠ/: Materská škola, Základná škola, Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

Zloženie vedenia spojenej školy:

Mgr. Lenka Šluchová - riaditeľka školy 

Mgr. Beata Tomčíková - zástupkyňa riaditeľky školy pre Gymnázium J. C. Hronského a mimoškolskú činnosť

Mgr. Beáta Pivarčiová - zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

Bc. Svetlana Stahlová - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Vytvorte si webové stránky zdarma!