Oznam

Opätovné zahájenie vyučovania v Spojenej škole je v pondelok 22.6.2020 o 8:00 hodine. 


Stanovisko riaditeľky školy k tragickej udalosti v našej škole dň

11. júna 2020:

Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká vrútocká i slovenská verejnosť!

Dovoľte mi v prvom rade, ospravedlniť sa Vám všetkým za to, že sme nekomentovali a nezaujali stanovisko k prvým reakciám masmediálnych prostriedkov, ktoré boli odvysielané alebo zverejnené v televíziách, či denníkoch do 20 minút od tragédie

Ich nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé vyjadrenia, túžiace po senzácii, nám priamym účastníkom tragédie a našim rodinným príslušníkom, spôsobili neskutočnú psychickú traumu, za ktorú žiadame verejné ospravedlnenie, zverejnené celému Slovensku a svetu. Dodnes v niektorých vyjadreniach na sociálnych sieťach nedošlo k oprave skutočných informácií. Daná situácia je sledovaná našimi žiakmi, študentmi a rodičmi, a preto nás mrzí, že takéto nepravdy skresľujú povesť o našej škole, o tom, čo sa v skutočnosti stalo, vzhľadom k tomu, že vychovávame generáciu detí od 3 rokoch do 18. rokov.

Stalo sa toto:

Približne okolo 9.50 som počula rinčanie skla, keďže výplň plástových dverí je s dvojitým sklom, rinčanie znelo ako výbuch granátu. Otvorila som dvere na riaditeľni , a to už pán zástupca pre gymnázium bežal k triedam 1. stupňa, za ním ja a pani zástupkyňa pre ZŠ. Začuli sme krik školníka: " Pozor, má nôž!" No v snahe zachrániť deti a kolegyňu, ktorá učila v 4.B, v prvej triede na chodbe, sme jeden za druhým bežali. Na kolegyne z vedľajších tried sme kričali, aby sa zamkli. Páchateľ vošiel do triedy, zavrel za sebou dvere a počuli sme krik. Z triedy vybehli tri deti, ktoré zástupkyňa ZŠ viedla do priestoru kancelárií, a tam bola poskytnutá prvá pomoc jednej žiačke, ktorá mala rezné rany na krku a hrudi, a ostatné k sebe túlili a utešovali pracovníčky administratívy a osoba, ktorá bola práve na vstupnom pohovore.

V prednej časti školy sa zatiaľ odohrával boj o záchranu ostatných detí a pani učiteľky 4. ročníka. Kolega, Jaroslav Budz, chcel otvoriť dvere triedy, no nestihol, lebo ich otvoril útočník zdnuka a keďže sa mu postavil na odpor - chcel ho asi odsotiť, pichol ho rovno do srdca. Kolega, sa oprel o stenu a padal k zemi a ostal ležať v kaluži krvi.

Potom zaútočil nožom na mňa, ustupovala som a kričala: " Nerob to, Ivan, nerob to!" V útočníkovi som spoznala nášho bývalého žiaka Ivana Čuloka. Pocítila som ostrie noža, avšak pri cúvaní som spadla, a to ma zachránilo - nôž sa šmykol po ľavej strane hrudníka, nevbodol hlboko, spadla som, udrela som si chrbticu - kostrč a hlavu.

Viac si nepamätám, ale akosi som vstala a bežala do kancelárie. Ďalší svedkovia, zamestnanci školy, videli, že útočník pokračuje ďalej, myká kľučkou na 4. A /našťastie boli zamknuté dvere/, v ďalšej učebni bola "izolačka," tiež zamknutá. Išiel k zadnému vchodu, ktorý bol tiež zamknutý. Vrátil sa, vyšiel, kade prišiel. Za celú dobu vyčíňania, nepovedal ani slovo.

Medzitým školník utekal pre náradie, ktorým by nás chránil. Prítomný bol aj majiteľ automatu, ktorý ho chcel naplniť. Spoločne po opustení budovy, útočníka sledovali a ihneď volali políciu a informovali ich o jeho pohybe. Neskôr som sa dozvedela, že útočník päsťou rozbil sklo, otvoril si kľučkou dvere a zaútočil na školníka, ktorého slabo zranil. Školník prichádzajúceho vraha odkopol, ale spadol medzi stoly na vrátnici. A spôsobil si zranenie. Žiaľ vrah nespadol a pokračoval vo svojom úmysle vraždiť ďalej. Jeho útok nožom mieril u každého poraneného na hrudník a brucho, kde sa nachádzajú hlavné životné tepny.

Toto je skutočná pravda, toto sa stalo - mŕtvy nevinný kolega a títo zranení.

Stále nevieme pochopiť, prečo sa to stalo u nás, prečo práve Ivan, o ktorom v zmysle zákona o GDPR nemôžeme podať ďalšie informácie.

Odmietam verejné vyjadrenia p. PhDr. Anny Babkovej a bývalej žiačky Kristíny/ priezvisko neuvádzame/ k danej situácii. Som riaditeľkou 20 rokov, mám úžasný tím pedagógov, ktorí riešia každý náznak šikany, komunikujú s rodičmi a odborníkmi z praxe, hlavne CPPP a P. V škole pracujú na 1,30 % úväzok dvaja špeciálny pedagógovia a do školy jedenkrát prichádza školský psychológ z CPPP a P.

V škole problémy okrem triednych učiteľov rieši výchovný poradca, koordinátor prevencie a vedenie školy. O riešení problémov sú vedené zápisy, ktoré sú k dispozícii kompetentným orgánom činných v trestnom konaní. S pani PhDr. Annou Babkovou som pracovne neprišla do styku, neriešila som s ňou problémy žiakov školy. Nespolupracovala som s ňou ani neriešila údajne problémy s mojou vlastnou dcérou, ktoré mali súvisieť s jej zlým prospechom. Moja dcéra má vyštudované dve nadstavby a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre - na šťastie pracuje so zvieratami, nie s ľuďmi, ktorí sa chcú priživovať na tejto strašnej tragédii.

Vyjadrujeme nesmiernu ľútosť nad stratou nášho kolegu, Jarka Budza, ktorý v našej škole pracuje piaty rok ako zástupca Spojenej školy pre gymnázium. Šiel brániť malé deti a hrdinsky prišiel o život. Nedalo sa vraha zastaviť ani Jarkovi pomôcť. " Jarko, si náš veľký hrdina, nikdy na Teba nezabudneme, my kolegovia, žiaci a predovšetkým študenti, ktorým si odovzdával svoje vedomosti, múdrosť, rady a skromnosť. Česť Tvojej pamiatke!"

Vyjadrujeme ľútosť nad poranenými žiakmi, nad pani učiteľkou, ktorá bojovala, bránila najprv deti a potom seba. Rodičia, prepáčte, že sme nezabránili fyzickým útokom a psychickej traume Vašich detičiek. Súcitíme s Vami, plačeme, je nám to nesmierne ľúto, snažili sme, prepáčte.

Vyjadrujeme presvedčenie, že za pomoci tímu krízovej intervencie psychológmi Policajného zboru SR a CPPP a P v Martine, nájdeme spoločne silu vrátiť sa späť do školy, vzdelávať a študovať ďalej. Nič iné nám neostáva, musíme ísť ďalej a žiť.

Moje poďakovanie patrí zriaďovateľovi, konkrétne pánovi primátorovi, ktorý ihneď zareagoval, ochránil nás pred tlakom médií a pomohol obnoviť chod školy.

Moje poďakovanie patrí aj vyšetrovateľom a psychológom PZ SR, ktorí nám citlivo pomohli prekonať prvé hodiny hrôzy.

Vďaka patrí lekárom Martinskej nemocnice, ktorí zachraňovali zranených a dodnes sa vzorne o nich starajú.

Ďakujeme všetkým kolegom z celého Slovenska, ktorí nám poslali kondolencie, povzbudivé maily. Ďakujeme, že s nami súcitíte.

Vzdávam úctu a vyjadrujem veľkú vďaku za hrdinský čin pánovi zástupcovi Jarkovi, zranenej kolegyni, za obetavosť školníka. Ďakujem všetkým pani učiteľkám, ktoré chránili deti a boli ich oporou v ťažkej chvíli, ďakujem za poskytnutie predlekárskej prvej pomoci všetkým zainteresovaným, za súdržnosť, vzájomnú podporu a krásne medziľudské vzťahy. 

Ešte raz sa ospravedlňujeme, že sme nezabránili tejto hroznej tragédii, ale ubezpečujeme Vás, že zvýšime všetky bezpečnostné opatrenia, aby naša škola bola naďalej bezpečným miestom detí, žiakov a študentov a samozrejme kolegov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka

a celý kolektív zamestnancov školy


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ul. Kollárova č. 49, 036 01 Martin

č. t. 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, 0948 447 065,

e-mail: cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk , IČO :00516970

__________________________________________________________________________________________

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a vyslovujeme podporu všetkým zamestnancom, deťom a príbuzným Spojenej školy M.R. Štefánika Vrútky.

V prípade potreby krízovej intervencie , vzhľadom na aktuálnu situáciu , nás môžete kontaktovať na tel. číslach 043/ 430 20 20, 430 20 21, 423 91 11 ( v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod)

alebo na č. t.

0948 070 412, 0948 447 065

Obrátiť sa na nás môžu nielen zamestnanci, rodičia a deti uvedenej školy, ale všetci ostatní, ktorí cítia potrebu podpory a pomoci.

Prístupné sú tiež krízové linky:

Telekom- pre blízkych obetí, žiakov, rodičov a pedagógov, bezplatná linka: 0800864883

( pracovné dni a počas víkendu od 9:00-22:00),

Linka detskej istoty -116111 - nonstop,

Linka dôvery -055/6222323- nonstop

Linka nádeje - 055/6441155- nonstop,

IPčko.sk - emailová a chatová poradňa pre mladých


Riaditeľka Spojenej školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí pri našej ZŠ, že podľa VZN Mesta Vrútky č. 3/19 a Dodatku č. 1/2020 sa s účinnosťou od 01.06. 2020 zvyšuje poplatok v ŠKD z 13 € na 20 €.

PaedDr. Erika Repková, RŠ 


Riaditeľstvo Spojenej školy, na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach hľadá pedagogických zamestnancov na obsadenie pracovných pozícií: učiteľ matematiky, geografie, informatiky v gymnáziu a slovenského jazyka a občianskej náuky v základnej škole. Vhodné aj s aprobáciou hudobná výchova.Požiadavky: Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušnom pedagogickom smere v zmysle príslušnej legislatívy, ukončené adaptačné vzdelávanie, bydlisko v okrese Martin, práca s prostriedkami IKT, kreativita, empátia, pozitívny vzťah k deťom a mladým ľuďom.Plat: od 998.50 € - 1251, 50 € + započítaná pedagogická prax.Informácie: Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním Vaších osobných údajov zasielajte elektronicky na: spojenaskolavrutky@gmail.com a poštou na adresu: Spojená škola, Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Mobil: 0905945054


OZNAM PRE RODIČOV A ŠTUDENTOV GYMNÁZIA

Vážení študenti,vážení rodičia!

Minister školstva SR vydal pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu študentov stredných škôl online,

ktoré pokračuje do konca školského roka.

Usmernenie nájdete na:

www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

O konaní ústnej časti maturitnej skúšky ministerstvo školstva ešte rokuje, takže zatiaľ nevieme

podrobnosti. Preto, milí maturanti, Vám odporúčam ďalej pokračovať v príprave na skúšky

podľa pokynov vyučujúcich a v individuálnom štúdiu.

Spôsob prijímania žiakov do 1. ročníka stredných škôl nie je ešte jasný, ministerstvo školstva

vydá usmernenie.

V prípade, že máte v škole v skrinkách osobné veci, učebnice a pod. môžete si prísť pre ne,

budova školy bude otvorená: 15. a 16. apríla 2020 v čase od 9, 30 do 10.30 hod. Vstup do

budovy v ochrannom rúšku a ochranných rukaviciach.

Kontakty v prípade potreby: spojenaskolavrutky@gmail.com

0905945054 - PaedDr. Erika Repková

0904472854 - PaedDr. Jana Habdáková - špeciálny školský pedagóg


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV ZŠ

Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe opatrenia, ktoré včera zverejnil minister školstva SR Vám oznamujem:
- školy a školské zariadenia pravdepodobne ostanú zatvorené do konca školského roka, teda do
30.6.2020,
- vyučovanie žiakov naďalej bude prebiehať online formou cez dostupné domény a program, tak

ako doteraz,
- žiaci ukončia školský rok vydaním vysvedčenia,
- od 6. 4. 2020 učitelia neklasifikujú, teda nehodnotia známkou testy, úlohy a práce žiakov, naďalej

im ich zadávajú,
- priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas
učenia sa. Má motivačný charakter, učiteľ pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup
pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter,
pedagóg zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu p

psychickú i fyzickú disponovanosť,
- do 20. 4. 2020 Vám na tomto mieste oznámim, ktoré predmety na vysvedčení budú hodnotené
známkou a ktoré slovným hodnotením - po online stretnutí a dohode s pedagogickým zborom,
- žiaci 1. ročníka budú hodnotení len slovne,
- žiak na konci hodnotiaceho obdobia nesmie prepadnúť, teda nebude opakovať ročník,
- v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky

vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
- postupne Vám na tomto mieste budeme zverejňovať ďalšie informácie.Budova školy bude otvorená dňa 15. 4. a 16. 4. 2020 v čase od 8,30 do 9,30 hod. pre prípad, že si chcete zo žiackych skriniek zobrať veci, učebnice, úbor na telesnú. Poprosím dodržať pokyny - rúško na tvári, rukavice na rukách,

- poplatky za ŠKD a MŠ sú v riešení mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodne úpravou VZN.


Ďakujem za pochopenie a všetkým želám pevné zdravie. 


POMÁHAME SI

Vážení rodičia,žiaci, milí kolegovia,

aj v tomto období, keď sú zatvorené všetky školy a škôlky poskytujem odborné poradenstvo či emočnú podporu cez email alebo telefonicky. Ak sa máte potrebu vy alebo vaše deti len vyrozprávať, poradiť ako sa učiť, poradiť ako zvládať dnešnú situáciu ohľadom pandémie, pokojne ma kontaktujte - som tu pre vás všetkých každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho myslenia.

PaedDr. Jana Habdáková, školský špeciálny pedagóg

Email: habdakova@centrum.sk

Mobil: 0904 472 854

Vážení rodičia a kolegovia !
Na základe vyhlásenia ministra školstva v čase od 30. marca 2020 až do odvolania je prevádzka našej Spojenej školy všetkých jej organizačných zložiek prerušená. Prosím, sledujte túto stránku aj naše web sídlo, budú tam zverejňované ďalšie informácie po Usmernení Ministerstva školstva SR.
Všetkým prajem pevné zdravie.  Zber zubných kefiek

Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy.Aj taká vec ako zber použitých zubných kefiek dokáže meniť Slovensko na ekologickejšiu krajinu. Pripojte sa k nám a pomôžte nám pomáhať. Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky získame do tried set košov na triedenie odpadu - žltý na plast a modrý na papier.  

Viac informácií tu.


Vážení rodičia, starí rodičia a ostatní rodinní príslušníci našich žiakov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe uznesenia pedagogickej rady o. z. základná škola zo dňa 23. 01. 2020 s účinnosťou od 04. februára 2020 z bezpečnostných dôvodov a chrípkového ochorenia Vás láskavo prosíme, aby ste svoje deti odprevadili po dvere školy a tam sa s nimi rozlúčili.

Vaše deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, všetky návyky už majú osvojené, takže to zvládnu určite samy.

Preberanie detí zo ŠKD pokračuje tak ako doteraz. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Príkaz riaditeľky školy platí do 30. 6. 2020.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka školyVážení rodičia a priatelia školy,milé žiačky a žiaci!
V prvom rade ďakujeme za účasť a úžasnú podporu nášho vystúpenia pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach a veríme, že sme sa Vám páčili.Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sme slávnostnú akadémiu pripravili a vystupujúci žiaci dostali malé občerstvenie.
Menovite ďakujeme:

Brantner Fatra, s. r. o. Martin

TURVOD, a. s. Martin

OZ Múdra sova, Ul. M. R. Štefánika,Vrútky

Mestský úrad, Námestie S. Zachara, Vrútky

Martin Gašparík - rodič

Michaela Lutišanová - rodič

SOŠ obchodu a služieb, Martin, polygrafické stredisko

BM music, s. r. o.

Restart Slovakia, s. r. o., Košice

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Nájdete tu video z podujatia, ktoré vytvorila firma Ida - štúdio, Martin, ktorá je ochotná pre Vás vyrobiť video na DVD nosiči v cene 11 €. Tí, ktorí máte záujem, nahláste sa u triednych učiteľov a zaplatením poplatku Vám záväzne bude vyrobené video do týždňa.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok a radosť z Vašich detí - našich žiakov.

PaedDr. Erika Repková, riaditeľka