OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 Vám oznamujeme, že základná škola bude v čase od 12. 04. 2021 otvorená pre všetkých žiakov ročníkov 1. -4.

Zákonný zástupca žiaka pred príchodom svojho dieťaťa do školy, zašle triednemu učiteľovi svojej triedy cez EduPage vyplnené nasledovné dokumenty:

1. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti 

2. Potvrdenie jedného z rodičov, že má negatívny výsledok testu na COVID 19 - obrázok

z sms v mobile o výsledku testu.

Tieto dokumenty budú zákonní zástupcovia odovzdávať TU aktuálne vždy po 7 dňoch.

Od žiakov sa zatiaľ testovanie nevyžaduje.

ŠKD je v prevádzke od 6, 00 do 16,30 hod. .

Obedy je potrebné prihlásiť deťom cez vlastné kontá v ŠJ.

Tešíme sa na Vás. 

 PaedDr. Erika Repková -poverená riaditeľka školy


Milí rodičia a študenti,

na základe epidemiologickej situácie v okrese Martin a so súhlasom nášho zriaďovateľa Mesto Vrútky odo dňa 12.04.2021 - 16. 04. 2021 nastúpia

študenti IV.AG na prezenčné vyučovanie

študenti I.AG, II.AG, III.AG - pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Dôležité informácie pre štvrtákov k vstupu do budovy školy.

Čestné vyhlásenieOZNAM

Vážení zákonní zástupcovia!

Základná škola ako o. z. Spojenej školy a Materská škola ako o. z. Spojenej školy sú od 8. marca 2021 otvorené pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí svoju prácu musia vykonávať na svojom pracovisku, a to na základe Rozhodnutia MŠ SR číslo: 2021/10079:2-A1810.

Zákonní zástupca je povinný dodržať nasledovné pravidlá:

1. Predložiť Čestné vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti / nájdete ho v prílohe/ alebo zašlete cez EduPage škole.

2. Jeden z rodičov je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID 19 nie starším ako 7 dní - do potvrdenia poverený zamestnanec nahliadne, nerobí jeho kópiu.

3. Obidvaja rodičia sú povinní predložiť potvrdenie zamestnávateľa, že povaha ich práce nedovoľuje pracovať home office a musia ju vykonávať na pracovisku.

4. Dieťa v škole musí mať dve rúška / potrebné na výmenu/.

ŠKD je v prevádzke od skončenia vyučovania do 16, 00 hod..

MŠ je v prevádzke od 6, 00 do 16, 00 hod..

Žiaci sa vyučujú podľa doterajších rozvrhov.

ŠJ zabezpečí obedy, ktoré rodičia deťom objednajú elektronicky a dobijú si kredit.

Ostatní žiaci 1. aj 2. stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne so svojimi učiteľmi.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

PaedDr. Erika Repková- poverená riaditeľka školy
Pracovná ponuka

Základná škola ako súčasť Spojenej školy vo Vrútkach hľadá učiteľa/-ku pre primárne vzdelávania na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie v správe alebo na riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
Najnovšie informácie a pokyny pre rodičov a žiakov

základnej školy

gymnázia.Zoznam školských pomôcok pre základnú školu: